Wirtschaftlichkeitsanalyse: 2-takt-Motor vs. emissionsfreien Elektro-Motor